AKTUELNO

New Account MD Beograd - računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija New Account MD d.o.o. Beograd smatra da se svako uspešno poslovanje oslanja na zakonske i podzakonske akte. Na ovaj način se mogućnost promašenih investicija i nepotrebnih troškova svodi na minimum.

Aktuelni zakoni:

 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Zakon o registraciji privrednih subjekata
 • Zakon o klasifikaciji delatosti
 • Zakon o PDV-u
 • Zakon porezu na dobit preduzeća
 • Zakon o cenama
 • Zakon o deviznom poslovanju
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno-osiguranje
 • Zakon o platnom prometu
 • Zakon o porezima na imovinu
 • Zakon o bankama
 • Zakon o finansijskom lizingu
 • Zakon o fiskalnim kasama
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezu na dohodak građana

Podzakonska akta:

 • Odluka o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
 • Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe
 • Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
 • Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
 • Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade I o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti
 • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV
 • Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Tim stručnih saradnika knjigovodstvene agencije New Account MD d.o.o. Beograd, umesto vas prati sve aktuelnosti i izdvaja najvažnije.

Produžen rok za preregistraciju privrednih društava

Izvor: Beta

Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o privrednim društvima, kojima je produžen rok za preregistraciju privrednih društava do kraja avgusta 2012.
Prijave za preregistraciju podnose se do 15. jula 2012.

Utvrđeno je da privredna društva koja iskazuju gubitke veće od kapitala neće biti prinudno likvidirana i automatski brisana iz registra privrednih društava.
Skupština je usvojila i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji predviđa da će taj postupak biti standardizovan za sve, i za privredna društva i za sve ostale za koje se vodi registar, kao što su javna glasila i udruženja.

Taj zakon, kako je navela Vlada Srbije, treba da poboljša efikasnost registracije kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka i omogući elektronsko dostavljaje podataka.

Registrovanje će biti pojednostavljeno, znaće se koliko je vremena za to potrebno, a troškovi registracije biće smanjeni, naveo je predlagač.
Usvojene su i izmene Zakona o Agenciji za privredne registre zbog proširenja nadležnosti te agencije koja je u trenutku osnivanja vodila tri registra, a trenutno se u njenoj nadležnosti nalazi 15 registara.